Om os

Vedtægter for EIF gymnastikafdelingen

§1
Afdelingens navn er Ebeltoft IF’s gymnastikafdeling og er tilsluttet Ebeltoft IF og er dermed underlagt denne forenings love.

§2
Gymnastikafdelingen er tilsluttet DGI.

§3
Formålet med foreningen er at udbrede interesse og kendskab til gymnastik.

§4
Medlem af afdelingen kan enhver blive, som ikke er restant i en anden afdeling.
Udmeldelse af foreningen kan forlanges skriftligt med mindst en måneds varsel. Et medlem af afdelingen kan ekskluderes, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, eller medlemmet skader afdelingens anseelse eller arbejde. Eksklusion kan af vedkommende indbringes for den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i afdelingen.

§5
For foreningens forpligtelser hæfter denne alene med sin formue.

§6
Afdelingens medlemmer er underkastet de af bestyrelsen til enhver tid givne anordninger samt love og bestemmelser givne af de forbund, afdelingen er medlem af.

§7
Afdelingens bestyrelse består af:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Sekretær
 5. Bestyrelsesmedlem

De repræsenterer afdelingen i alle forhold og dens på lovlig vis vedtagne beslutninger. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 3 er til stede. Bestyrelsen er på valg med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. Når en suppleant indtræder, kan bestyrelsen foretage omkonstituering.

§8
Afdelingens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og skal forelægges bestyrelsen forinden fremlæggelse på generalforsamlingen. Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisoren forinden fremlæggelse i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter kontingent. EIF hovedbestyrelse skal forelægges afdelingens regnskaber, budgetter og evt. budgetoverskridelser til orientering.

§9
stk. 1
GENERALFORSAMLINGEN
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i efteråret, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget
 4. Behandling af forslag, som skal være indsendt til formanden senest 8 dage før afdelingens generalforsamling
 5. Valg til afdelingsbestyrelsen – samt 2 suppleanter
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Evt.

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel via foreningens kommunikationskanaler. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Forslag skal være skriftlige.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Til vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot hvis et medlem forlanger det.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 6 ugers mellemrum.

stk. 2
Valgberettigede er alle stemmeberettigede, der er fyldt 18 år. Valgperioden er to år, dog vælges suppleanter kun for et år. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Alle instruktører i gymnastikafdelingen er også stemmeberettigede. Endvidere har forældre til børn under 16 år, der er medlem af afdelingen, taleret og en stemme pr. forældrepar uanset børnetal, såfremt ingen af dem i forvejen er tale- og stemmeberettiget. Afstemninger afgøres ved almindelig flertal blandt de fremmødte, jævnfør dog §9.1og §12.

§10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring herom af mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 10 personer.
Begæring skal stiles skriftligt og begrundet til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter modtaget skriftlig og begrundet begæring herom.
Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af specificeret dagsorden.

§11
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for afdelingen. Referater sendes til fraværende ledere og bestyrelsesmedlemmer.

§12
Hvis afdelingen besluttes opløst, tilfalder dens ejendele hovedafdelingen. Vedtagelse af opløsning kræver 75% af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og højst seks ugers mellemrum.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. november 2019.